Výsledky zápisu do ZŠ školní rok 2022/2023

OZNÁMENÍ

Č.j.: ZSB – 66/2022

Základní škola a Mateřská škola Bratrušov, okres Šumperk, příspěvková organizace Bratrušov 133, prostřednictvím ředitelky školy rozhodla v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhovět žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Bratrušov, okres Šumperk, příspěvková organizace Bratrušov 133 níže uvedeným uchazečům:

SEZNAM UCHAZEČŮ

Reg.číslo Výsledek řízení

1/2022 Přijat/a

2/2022 Přijat/a

3/2022 Odklad školní docházky

4/2022 Odklad školní docházky

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Bratrušov, okres Šumperk, příspěvková organizace Bratrušov 133, a rozhoduje o něm Krajský úřad Olomouckého kraje.

Datum zveřejnění: 11.4.2022

Mgr. Hana Kopová

zástupce statutárního orgánu