Přihlašování a odhlašování stravného, platby

Přihlašování a odhlašování stravy, platby

Ke stravování se musí strávníci řádně přihlásit vyplněním písemné přihlášky, na základě které je strávník zapsán do evidence strávníků. Přihláška musí být kompletně vyplněna. Přihláška se vyplňuje na začátku stravování a je platná daný školní rok na Základní škola a Mateřská škola Bratrušov.

Přihlášení platí pouze pro dny školní docházky. V době prázdnin a ředitelského volna, kdy neprobíhá pravidelné vyučování, jsou obědy automaticky odhlášeny a dítě nemá na zlevněný oběd nárok (finanční norma). V případě, že jídelna v době, kdy neprobíhá pravidelné vyučování (vedlejší prázdniny, ředitelské volno), vaří, mohou rodiče přihlásit žáka ke stravování za plnou cenu uvedenou pro danou věkovou kategorii.

Stravné lze uhradit pouze platbou z běžného účtu peněžního ústavu a probíhá zálohově na měsíc aktuální (ve výjimečných případech, kdy plátce nemá možnost platby inkasem, se zvolí individuální alternativa). Dle záznamu jídelny o počtu skutečného množství objednaných obědů se přeplatky projeví odečtením z platby v aktuálním měsíci. Komerční banka provádí platbu vždy 17. dne v každém měsíci. Přihlašovaný je povinen zajistit, aby v daném termínu byla na jeho účtu k provedení platby potřebná finanční částka.

  V případě neprovedené platby bude strávník a rodiče žáků informováni telefonicky nebo emailem o neuhrazení platby. Po opakované výzvě o uhrazení stravného bude odběr stravy pozastaven, až do doby uhrazení dlužné částky. Dlužné stravné se platí hotově v jídelně MŠ u vedoucího školní jídelny. Obědy je možné odhlásit nebo přihlásit v době od 6,30 do 14, 00 hodin, a to vždy den předem s výjimkou pondělí to je možné odhlásit do 7,00 hodin ráno. Odběr jídla do jídlonosičů je povolen jen první den nemoci dítěte, a to od 11,00 do 12,00 hodin. Neodhlášená strava v další dny se účtuje za plnou sazbu.

 Právo na odběr oběda ve školní jídelně za dotovanou cenu rovnající se nákladům na potraviny má pouze žák, který se účastnil v daném dni vyučování. V době nemoci žáka (s výjimkou 1. dne nemoci) uhradí rodiče při odběru oběda jeho plnou cenu!

Zaměstnanci vzniká právo na odběr oběda ve školní jídelně, odpracuje-li v daném dni minimálně 3 hodiny. Pokud zaměstnanec odebírá ze školní jídelny oběd v době své nepřítomnosti v zaměstnání z důvodu nemoci, dovolené nebo samostudia, hradí jeho plnou cenu! Tuto skutečnost je nutno předem nahlásit v kanceláři školní jídelny