Úplata MŠ

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole

Podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,

stanovuji

výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2023/2024 takto:

a) celodenní docházka                                                                              300,- Kč

b) polodenní docházka                                                                              200,- Kč

c) docházka dalšího dítěte                                                                         200,- Kč

d) úplata při omezení, přerušení provozu (měsíce červenec a srpen) delším než 5 vyučovacích dní v měsíci bude stanovena k 1. 5. daného roku, v ostatních případech ihned

e) vzdělávání v posledním ročníku se poskytuje bezúplatně (poprvé)          0,- Kč

f) vzdělávání v posledním ročníku se poskytuje bezúplatně
(podruhé, při odkladu povinné školní docházky)                                           0,- Kč

g) vzdělávání v posledním ročníku dítěte s tělesným postižením se poskytuje bez omezení

h) stanovená výše úplaty v bodech a) až g) se vztahuje i na děti, které nejsou občany EU

V Bratrušově dne 11. 9. 2023

Mgr. Jana Franková
Ředitelka školy