Zápis k předškolnímu vzdělávání do MŠ Bratrušov pro rok 2021/2022

Zápis k předškolnímu vzdělávání do MŠ Bratrušov pro rok 2021/2022

Vzhledem k aktuálním mimořádným opatřením lze předpokládat, že zápis proběhne distanční formou. Na plánované Dny otevřených dveří včas upozorníme – pokud je bude možné realizovat, popřípadě se domluvíme emailem či telefonicky.

Způsob konání zápisu

Termín zápisu: 4. května 2021 od 12,00 – 16,00 a 5. května 2021 od 12,00 – 16,00.

K žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání je nutné dodat:

  1. Kopie rodného listu dítěte (pro doložení rodného listu platí, že stačí odeslat jeho prostou kopii dálkovým způsobem, tato kopie bude součástí spisu)

  2. Doložení řádného očkování dítěte viz příloha potvrzení lékaře

(podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které bude plnit povinné předškolní vzdělávání.)

vše můžete doručit do školy následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (ID schránky je 2nqmbug),

  2. e-mailem na zs.bratrusov@seznam.cz s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce dítěte (nelze jen poslat prostý email!),

  3. poštou (

  4. rozhodující je datum podání na poštu),

  5. osobním podáním ve škole

  6. prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného el. podpisu apod.), tato forma podání však vyžaduje, aby ji zákonný zástupce do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží

Potřebné tiskopisy naleznete na našich stránkách v sekci Dokumenty, dotace – formuláře – žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, potvrzení lékaře

V průběhu zápisu bude každému dítěti přiděleno registrační číslo. Na webových stránkách školy a na vstupních dveří budovy MŠ bude zveřejněn seznam přijatých dětí podle registračních čísel.

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ jsou dostupné na webových stránkách školy v sekci dokumenty.

V Bratrušově dne 31.3.2021

Mgr. Zuzana Navrátilová

ředitelka školy