Podrobné informace k provozu školy po návratu všech žáků k prezenční výuce – od 12. 4. 2021 (první fáze)

Hygienická opatření

 • Podmínkou přítomnosti žáka na prezenčním vzdělávání ve škole je testování 2x týdně neinvazivními antigenními testy. Testovat se bude pravidelně v pondělí a ve čtvrtek po příchodu do školy. Testy mají povahu samotestů, to znamená, že si test provádí sám žák pod dohledem zaměstnance školy pověřeného k tomuto ředitelkou školy. U mladších žáků – 1. – 3. ročník bude připuštěna asistence zákonného zástupce při testování. Testování bude probíhat výhradně ve škole proto, aby byla nákaza ve třídě co nejdříve odhalena a bylo možné řešit celou třídu jako ohnisko, kdy budou všichni posláni domů a indikováni na test PCR. Testování je určeno pouze pro bezpříznakové žáky. Pokud se dítě necítí dobře, mělo by zůstat doma.
 • Vstup třetích osob do školy je možný jen v odůvodněných případech a omezen na minimum. Rodiče prosíme, aby do školy vstupovali pouze v nutných případech.
 • Žáci mají povinnost nosit FFP2 respirátory nebo chirurgické roušky po celou dobu pobytu ve škole. Zaměstnanci školy musí nosit FFP2 respirátor.
 • Ve škole bude opět několikrát denně prováděna desinfekce povrchů.
 • V učebnách se bude pravidelně větrat. Je vhodné, aby žáci měli vrstvené oblečení. – Jednotlivé třídy se nebudou prolínat při žádné organizované aktivitě – vyučování, aktivity ve ŠD, stravování…

Vzdělávání

 • Výuka bude organizována pouze v homogenní skupinách (třídách) tak, aby nedocházelo k prolínání žáků z různých tříd.
 • Stále platí zákaz sportovních činností a zpěvu. Místo tělesné výchovy se žáci při vhodném počasí půjdou projít na čerstvý vzduch. V případě nepříznivého počasí budou mít náhradní program ve škole – budou procvičovat učivo, které ještě dostatečně nezvládli. Také v hodinách hudební výchovy budou žáci mimo hudební nauku a poslech skladeb procvičovat potřebné učivo.
 • Čtvrtletní hodnocení žáků obdržíte od třídních učitelů koncem dubna. Můžete si také sjednat individuální konzultaci s vyučujícím.

Provoz školní družiny

Pro žáky 1. – 2. ročníku Provoz ŠD pouze odpolední provoz (12:15 – 15:00).
Pro žáky 3. – 5. ročníku Nebude realizována.

 

Stravování: Obědy – Na pondělí 12.4. 2021 bude zajištěn oběd pro všechny žáky. Pokud víte, že vaše dítě nepřijde, informujte nás, prosím, o tom (telefonicky).

 

Třída I. (1.-2. ročník) II. (3. – 5 ročník)  
Oběd 11:50 – 12:15 12:35 – 13:00  

 

 Jak bude testování žáků probíhat

 

Příchod žáků do školy bude v 7:30 – 7:40 hod. Žáci se v šatnách nebudou zdržovat, pouze si umyjí ruce mýdlem a následně vydezinfikují. Poté se převlečou a ihned se přesunou do kmenové třídy. V kmenových třídách bude probíhat hromadné testování, které začne v 7:45. V případě pozitivního testu bude neprodleně kontaktován zákonný zástupce, dítě počká na zákonného zástupce v izolační místnosti za dohledu pověřeného pracovníka. Prosíme tímto o dodržování stanoveného času příchodu do školy.

 

Podmínka testování se považuje za splněnou, pokud osoba doloží, že 

 1. prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
 2. má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů
 3. má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

 

Vážení rodiče, situace první fáze rozvolnění je nelehká nejen pro Vás a pro Vaše děti, ale i pro náš personál. Věřím však, že společnými silami návrat do škol zvládneme a s lehkostí přečkáme toto období. Popřejme si proto notnou dávku trpělivosti a ohleduplnosti.

 

 

S pozdravem

 

 

Mgr. Zuzana Navrátilová

ředitelka školy

 

 

Přílohy: