Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

Vzhledem k aktuálním mimořádným opatřením lze předpokládat, že zápis proběhne distanční formou. Na plánované Dny otevřených dveří včas upozorníme – pokud je bude možné realizovat, popřípadě se domluvíme emailem či telefonicky.

Způsob konání zápisu

Termín zápisu: 12. dubna 2021 od 10,00 – 16,00 a 13. dubna 2021 od 12,00 – 16,00.

 

K zápisu je nutné dodat:

  1. Pokud víte, že dítě nastoupí do 1. třídy: rodný list dítěte, doklad totožnosti zákonného zástupce, vyplněný zápisový list, žádost o přijetí k základnímu vzdělávání.
  2. Pokud budete žádat o odklad: rodný list dítěte, doklad totožnosti zákonného zástupce, žádost o odklad + k žádosti o odklad patřičná doporučení (posudek školského poradenského zařízení (SPC nebo PPP) a odborného lékaře nebo klinického psychologa

vše můžete doručit do školy následující způsoby:

  1. do datové schránky školy (ID schránky je 2nqmbug),
  2. e-mailem na zs.bratrusov@seznam.cz s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce dítěte (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
  4. osobním podáním ve škole
  5. prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného el. podpisu apod.), tato forma podání však vyžaduje, aby ji zákonný zástupce do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží

Potřebné tiskopisy naleznete na našich stránkách v sekci Dokumenty, dotace – formuláře – Zápisní list, žádost o přijetí do ZŠ, Žádost o odklad povinné školní docházky.

V průběhu zápisu bude každému dítěti přiděleno registrační číslo. Na webových stránkách školy a na vstupních dveří budovy ZŠ bude zveřejněn seznam přijatých žáků podle registračních čísel.

Třídní schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků se uskuteční v průběhu června.

Kritéria pro přijímání žáků do prvního ročníku:

V souladu s paragrafem 164 odst. 1, písm. a) a v souladu s paragrafem 165 odst. 1, písm. a) zákona č. 561 / 2004 Sb. O předškolním, základním a středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitelka Základní a Mateřské školy Bratrušov, okres Šumperk, příspěvková organizace tato kritéria:

  1. Dítě s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu
  2. Dítě, kterému byl udělen ředitelkou této školy v minulém roce odklad povinné školní docházky
  3. U ostatních dětí (např. děti, které mají trvalý pobyt mimo spadový obvod této školy) se bude stanovovat následovně:

– přednost má dítě, jehož sourozenec se ve škole vzdělává

– podle data narození, tzn. od nejstarších dětí k nejmladším

V Bratrušově dne 1.3.2021

Mgr. Zuzana Navrátilová                                                                                                         ředitelka školy