Provoz v MŠ od 25.5.2019

Základní škola a Mateřská škola Bratrušov, okres Šumperk, příspěvková organizace Bratrušov 133, 787 01 Šumperk

Tel. 583 253 276

IČO: 70 996 237

email: zs.bratrusov@seznam.cz

Vážení rodiče,

Od 25.5.2020 bude otevřena MŠ Bratrušov po MO vyhlášených vládou a následné zavření MŠ zřizovatelem obcí Bratrušov.

Při docházce do školy musí rodiče a děti dodržovat bezpečnostní pravidla a

doložit Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

( Tiskopis dodá MŠ Bratrušov.)

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

— Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).1, 2

— Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

V prostorách mateřské školy

— Doporučuje se organizovat aktivity tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ.

— Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce1, 2, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).

— Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

— Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady, nádvoří, hřiště školy. Dle místních podmínek se skupiny dětí intervalově střídají nebo je určen oddělený prostor pro jednotlivé skupiny.

— Toalety musí být vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.

— Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně.

— Rukavice pro běžné činnosti nejsou nutné, potřebné jsou např. při dopomoci s osobní hygienou dětí, při přípravě jídla, likvidaci odpadů atd.

— Škola ve spolupráci se zřizovatelem zajistí dostatečné množství dezinfekce.

— Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).

— Úklidový personál musí být informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě průběžného čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.

— Důkladné čištění všech místností, ve kterých se děti, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí, musí být prováděno nejméně jednou denně.

— Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, musí být prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši). Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům.

— Odpadkové koše musí být vyprázdněny alespoň jednou denně.

— Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

— Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte. Doporučuje se, aby škola měla bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty.

— Pokud se u zaměstnance mateřské školy příznaky objeví v průběhu práce, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.

Stravování

— Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce. Při přípravě jídel a při vydávání se dodržují zvýšenou měrou běžná bezpečnostní pravidla.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Souhlasím s výše uvedenými podmínkami a docházkou do MŠ Bratrušov včetně konzumace svačinek a oběda od 25.5.2020

Jméno dítěte : ___________________________ narození : ____________________________

V Bratrušově dne : __________________________

Podpis : ___________________________________