Informace k otevírání mateřských škol a režimových opatření od 12. dubna

Prozatím se otevření MŠ týká pouze dětí s povinnou předškolní výukou a dětí zákonných zástupců vybraných profesí, které jsou

 ▪ zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

▪ pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

▪ pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

▪ zaměstnanci bezpečnostních sborů, ▪ příslušníci ozbrojených sil,

▪ zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

▪ zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

▪ zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

▪ zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

▪ zaměstnanci Finanční správy České republiky.

 Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

 

Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky a studenty (kromě výjimek uvedených v opatření) 2x týdně Ag testy, v případě RTPCR testů 1x týdně.

 Testování:

  • děti musí přijít do MŠ nejpozději do 7,45 hod
  • po vstupu si děti i rodiče v přízemí na WC umyjí ruce a vydezinfikují
  • v jídelně se provede za pomoci rodiče test a počká se na vyhodnocení (max. 15 min)
  • výsledek testu se ukáže přítomné zapisovatelce
  • v případě negativního testu dítě může do MŠ
  • v případě pozitivního testu musí dítě neprodleně opustit MŠ

 

Informace pro rodiče k testování  https://testovani.edu.cz/pro-rodice